Algemene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN
OHD DIGICONSULENT

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en de uitvoering van alle opdrachten door OHD DigiConsulent.
De offerte en deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen partijen. Aanvullende afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door beide partijen.

Artikel 2 Inhoud opdracht
De inhoud, aard, omvang prijs en duur van de werkzaamheden worden door OHD DigiConsulent vastgelegd in een schriftelijke offerte.
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de offerte c.q. door aanvang van de geoffreerde werkzaamheden door OHD DigiConsulent.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door een of meerdere door OHD DigiConsulent ter beschikking te stellen perso(o)n(en).
OHD DigiConsulent is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig en verricht de overeengekomen werkzaamheden weliswaar voor rekening en risico van opdrachtgever, doch wel naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding door opdrachtgever.
Partijen sluiten een overeenkomst tot opdracht in de zin van artikel 400 Boek 7 BW en OHD DigiConsulent verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van haar beroep.

Artikel 3 Beloning en betaling
Het basishonorarium van OHD DigiConsulent  wordt vastgelegd in de offerte, exclusief BTW en eventuele onkosten.
Na aanvaarding van de offerte zal OHD DigiConsulent gerechtigd zijn een voorschot in rekening te brengen als op de offerte vermeld.
OHD DigiConsulent zal maandelijks haar facturen bij opdrachtgever indienen onder verrekening van een eventueel betaald voorschot.
Alle facturen zullen door opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan (fatale termijn). In het geval van betwisting van een (gedeelte van een) factuur zal opdrachtgever dit binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk motiveren aan OHD DigiConsulent.
Onbetwiste (gedeelten van) facturen zullen door opdrachtgever binnen de normale betalingstermijn worden betaald, bij gebreke waarvan een boeterente zal gelden van 1,5% per maand.
OHD DigiConsulent is in voorkomend geval gerechtigd alle kosten van (buiten)gerechtelijke incasso bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Faciliteiten      
Indien sprake is van een interim-opdracht op locatie zal opdrachtgever OHD DigiConsulent ter plekke (kosteloos) voorzien van een aantal faciliteiten die benodigd zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Het betreft:
•             kantoorruimte met bureau;
•             toegang tot computernetwerk / internet / email;
•             telefoon;
•             eventuele administratieve ondersteuning;
•             overige zaken / diensten.
Alle faciliteiten blijven eigendom van opdrachtgever en zullen na einde van de overeenkomst  door OHD DigiConsulent aan opdrachtgever worden geretourneerd. OHD DigiConsulent kan voor rekening en risico van opdrachtgever gebruik maken van deze faciliteiten gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Artikel 5 Beëindiging
De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist op de in de offerte vastgelegde datum of op het moment dat de opdracht is voltooid.
In het geval van faillissement of het aanvragen van surséance van betaling door een der partijen is de andere partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opzegging te beëindigen.
In het geval van een toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst door een der partijen is de andere partij, na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor herstel, gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
In het geval het aangaan en/of de inhoud van de overeenkomst / opdracht een inbreuk blijkt te vormen op een wettelijke of contractuele verplichting ten opzichte van derden is OHD DigiConsulent gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder gehouden te zijn, tot schadevergoeding te beëindigen.
 
Artikel 6 Overige bepalingen
OHD DigiConsulent is niet aansprakelijk:
-              voor eventuele schade aan de zijde van opdrachtgever al dan niet verband houdende met de uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van OHD DigiConsulent;
-              maar nooit voor een bedrag hoger dan het totaal van de tot dat moment door haar in rekening gebrachte bedragen; en
-              nooit voor indirecte of gevolgschade, inclusief schade van derden.
Opdrachtgever vrijwaart OHD DigiConsulent in het kader van haar opdracht voor eventuele claims van derden.
Partijen verplichten zich om geheimhouding te betrachten ten opzichte van elkaars bedrijfsgegevens waartoe zij in het kader van de opdracht toegang hebben.
Partijen zullen zich gedurende en na beëindiging van de overeenkomst niet negatief over elkaar uitlaten en rekening houden met elkaars belangen in hun communicatie naar derden.
Het is OHD DigiConsulent toegestaan de naam van opdrachtgever te vermelden in haar externe communicatie ten behoeve van de promotie van haar onderneming.
Partijen verklaren op deze overeenkomst Nederlands recht van toepassing en de rechtbank te Middelburg bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.